วิธีการจอง
1. จองผ่านอีเมล์หรือเว็ปไซต์
2. จองผ่านทางโทรศัพท์
หลังจากที่ท่านแจ้งวันที่ และโปรแกรม ส่งมายังเจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะทํายืนยันการจองให้แก่ท่าน และหลังจากที่ท่านชําระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ sao.nornouspeedboat@gmail.com. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทําการส่งเอกสารการจองให้แก่ท่าน ท่านต้องนําเอกสารนั้นไปใช้ในโปรแกรม ทัวร์ของท่าน
- กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน
- ช่วงเทศกาล กรุณาจองล่วงหน้า 20 วัน
การชําระเงิน
- การชําระเงินจะกระทําก็ต่อเมื่อเจ้าหน้ายืนยันการรับจองให้แก่ท่านแล้ว
- การชําระเงินค่าโปรแกรม ทัวร์ ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) ชําระ 50 % ของราคาโปรแกรม ทัวร์ในวันที่ทําการจอง ( ภายใน 2 วัน หลังจากเจ้าหน้าที่ยืนยันการจอง ให้แก่ท่านแล้ว)
2) ชําระอีก 50 % ที่ออฟฟิต ในวันที่เดินทาง

ช่องทางการชําระเงิน
  ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภท สาขา
ไทยพาณิชย์ นายปรีชา ขนรกุล
และนางสร้อยทิพย์ ขนรกุล
822-213232-2 ออมทรัพย์ เกาะช้าง ตราด
กรุงเทพ สร้อยทิพย์ ขนรกุล 741-0-01750-8 ออมทรัพย์ เกาะช้าง ตราด
กรุงไทย ปรีชา ขนรกุล 572-0-00440-8 ออมทรัพย์ เกาะช้าง ตราด
กสิกรไทย สร้อยทิพย์ ขนรกุล 551-2-03695-5 ออมทรัพย์ เกาะช้าง ตราด
กรุงศรี สร้อยทิพย์ ขนรกุล 482-1-00804-3 ออมทรัพย์ เกาะช้าง ตราด
ธนชาติ สร้อยทิพย์ ขนรกุล 415-2-00293-6 ออมทรัพย์ เกาะช้าง ตราด
* Customers will speed boat and can not be undone. But the next day.
* If the customer need to cancel your trip. We reserve the right to refund deposits.