ตารางเวลาเดินเรือ

เวลา เรือออก สถานที่ จาก สถานที่ ถึง เวลา เรือถึง ราคา/คน
09.00 am. เกาะช้าง เกาะหวาย 09.30 am. 400 บาท
09.00 am. เกาะช้าง เกาะหมาก 10.00 am. 600 บาท
09.00 am. เกาะช้าง เกาะขาม 10.00 am. 600 บาท
09.00 am. เกาะช้าง เกาะระยั้ง 10.00 am. 600 บาท
09.00 am. เกาะช้าง เกาะกูด 11.00 am. 900 บาท
09.30 am. เกาะหวาย เกาะหมาก 10.00 am. 300 บาท
09.30 am. เกาะหวาย เกาะกูด 11.00 am. 700 บาท
10.00 am. เกาะหมาก เกาะกูด 11.00 am. 400 บาท
11.00 am. เกาะกูด เกาะหมาก 12.00 am. 400 บาท
11.00 am. เกาะกูด เกาะหวาย 12.30 pm. 700 บาท
11.00 am. เกาะกูด เกาะช้าง 13.00 pm. 900 บาท
12.00 am. เกาะหมาก เกาะหวาย 12.30 pm. 300 บาท
12.00 am. เกาะหมาก เกาะช้าง 13.00 pm. 600 บาท
12.30 pm. เกาะหวาย เกาะช้าง 13.00 pm. 400 บาท

บริการรถรับส่งฟรีและประกันภัย